Sunday, June 7, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Dosa-Dosa Besar » Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tanpa Uzur

Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Tanpa Uzur

Download PDF

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa (iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 183 – 184).

Rasulullah s.a.w bersabda:

“Islam itu dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang , membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa bulan Ramadhan”. 1

Baginda s.a.w juga bersabda:

“Barangsiapa tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa adanya uzur, sesungguhnya tidak dapat digantikan dengan puasa sepanjang masa, walaupun dia melakukannya. 2

Ibnu Abbas berkata, “Tali ikatan Islam dan asas-asas agama itu ada tiga; bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, sembahyang dan puasa Ramadhan. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari nya, niscaya telah kafirlah ia”.Kami berlindung kepada Allah dari hal itu. 3

 

______________________________________________________
1 Diriwayatkan oleh Ahmad (2/143), Al-Bukhari (8,16,22), Muslim (16) At-Tirmizi (2609), An-Nasa’i (8/107), Al-Humaidi (703) dan Ibnu Khuzaimah (309).
2 Dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad9 2/442,470), Abu Daud (2396), At-Tirmizi (726) An-Nasa’i dan Ibnu Majah (1672), dan Ibnu Khuzaimah (1987, 1988) dari Abu Hurairah, Syaikh Al-Albani mendhaifkannya dalam “Dhaif Abi Daud” dan “Dhaif Al-Jaami’” (5471)
3 Diriwayatkan oleh Abu Ya’la (2345), Al-Lalikai (1/202/1) secara marfu. Syaikh Al-Albani mendhaifkannya dalam Tamam Al-Minnah (h.138) Adh-Dha’ifah (94) dan beliau menshahihkan sebagai hadis mauquf.
· Nota: Saringan oleh www.darulkautsar.net dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit
Share...Pin on PinterestShare on Google+Share on FacebookDigg thisPrint this pageShare on RedditTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Download PDF

Check Also

Mengadu Domba (Namimah)

  Orang yang mengadu domba adalah orang yang menyampaikan cerita dari satu orang kepada yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *